Berušky

Berušky jsou univerzitní humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech. Děti jsou vychovávány a příkladem učeny základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě.

Motýlci

Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi. Naše činnosti jsou zaměřeny na smyslově symbolickou Franze Ketta.

Ovečky

Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Třída má kapacitu 24 dětí ve věku 2 – 6 let. Třídu Motýlků pravidelně navštěvuje Petra Topolčany, která vede němčinu.

Zaměstnanci
author

„Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika na Univerzitě Karlově. Pracovala jsem v Praze v předškolních zařízeních pro děti s různými typy postižení. Několik let jsem připravovala programy pro předškolní děti v mateřských centrech. Vystudovala jsem arteterapii a profesně se věnovala rovněž psychoterapiím. Vedla jsem kurzy a přednášela v oblasti psychologie. Příležitostně překládám knihy a články k tomuto tématu. Mým koníčkem je vyrábění šperků a pořádám rovněž dílny pro dospělé.“

author

„Jsem matka čtyř dětí, absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství pro MŠ. Hraji na piano, house, flétnu a brač. Do činností v MŠ zapojuji hudebně dramatickou výchovu, instrumentální hru, zpěv, hudebně pohybové aktivity a muzikoterapii. Za základ pro utváření osobnosti dítěte považuje osvojování křesťanských hodnot – láska k bližnímu, úcta, ohleduplnost, tolerance, odpuštění, sebepoznání.“

author

„Jsem matka tří dětí. Absolvovala jsem studium na VOŠ pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Téměř deset let jsem působila jako lektorka programů pro děti v mateřském centru Plzeňské panenky. Ráda sportuji, trávím čas v přírodě a se svou rodinou, věnuji se masážím a tvůrčím technikám. Mám ráda svět dětí, ve kterém se nebojím vytrvale nastavovat pravidla pro jejich zdravý vývoj a zdravé sebevědomí. Cením si legrace, životního nadhledu a zdravého rozumu.“

author

„Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity, obor Učitelství pro MŠ. Hraji na klavír a kytaru. V MŠ kladu důraz na mezilidské vztahy, empatii a schopnost spolupráce. Dále se zaměřuji na tělesný rozvoj, využívání spojení hudby s pohybem a následně i grafomotorickými cvičeními. Během ranních a odpoledních činností se inspiruji metodami Marie Montessori.“

author

author

„Jsem maminkou tří dětí. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity, obor Učitelství pro MŠ. Při mateřské dovolené jsem překládala z němčiny a v roce 2011 pro Biskupství plzeňské založila Mateřskou školu kardinála Berana Plzeň, ve které působím doposud. Ráda čtu, miluji operu, čas strávený s rodinou a obklopená přáteli. Svět ve školce vnímám jako jedinečný prostor, ve kterém máme možnost vzájemného obdarovávání - my učíme děti základním dovednostem, ony nás přímočarosti, bezelstnosti a důvěře. No dovedete si představit lepší povolání? :-)“