charakteristika

Kardinál Beran hájil ohrožené duchovní hodnoty, což je i dnes více než aktuální. Jako škola nesoucí jeho jméno se snažíme v tomto odkazu pokračovat.

Čím je naše školka výjimečná?

V dnešní době, kdy nám tolik chybí morální hodnoty, postavené na základech křesťanství, jsme ojedinělou školkou, která se je snaží systematicky propagovat a upevňovat.

Jako mateřská škola, určená pro děti od tří let, máme možnost působit na své svěřence již od nejútlejšího dětství a prostřednictvím křesťanské výchovy jim vštěpovat základní morální hodnoty. Vše se snažíme dělat nenásilnou formou – učením prožitkem, protože víra je zde skutečně prožívána – všichni zaměstnanci jsou věřící lidé a svou práci dělají s láskou a srdcem. Tím se velice lišíme od jiných zařízení: víra zde není vyučována, ale prožívána, je součástí každodenního života a prostřednictvím dětí ji sdílíme i s jejich rodinami. Život ve školce je totiž úzce spjat s rodinou a tuto spolupráci velmi podporujeme.

Dalším faktem, hodným zmínky, je skutečnost, že školka je ekumenická – setkávají se zde zástupci několika církví a společně hledáme věci, které nás ve víře spojují. Ekumena je zde tedy opravdu prožívána v běžném denním životě, a to vše se týká samozřejmě i dětí. Ty vyrůstají již od raného věku v ovzduší ekumenické tolerance a pospolitosti, což se absolutně nedá srovnat s žádným jiným projektem – kde jinde se na doslova přátelské úrovni pravidelně setkávají členové rozmanitých církví, s cílem nalézt společnou cestu k Lásce - Bohu?

Všechny ostatní body našeho programu jsou pak již souhrnem morálních principů, z nichž vycházíme:

 • pěstování vztahu k tradicím
 • seznámení se základy křesťanské morálky (učit se zamilovat si dobro)
 • rozvoj smyslu pro duchovní hodnoty
 • snaha o vytvoření rodinného prostředí v MŠ
 • spolupráce s domovy důchodců, s Hospicem sv. Lazara
 • podpora integrace cizinců

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Filosofie naší školy se opírá o křesťanské hodnoty (pravda, úcta, pokora, tolerance, spolupráce, odpuštění, sebepoznání, umění darovat i přijímat) a hodnoty trvale udržitelného života na naší zemi (ochrana života v jakékoliv jeho podobě, krása, užitek, zdraví, ohleduplnost…) Naše výchova stojí především na citovém základě. Základem naší výchovy je LÁSKA – z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Vždyť vědomí, že jsme milováni, nás učí lásku nejen přijímat, ale také rozdávat. Chceme v dětech podporovat vědomí řádu, vzbuzovat důvěru k Bohu, probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, umět žasnout nad krásou světa, barevností přírody, vůní lesa, naslouchat, objevovat… Osvojit si tyto hodnoty znamená poznávat obecné zákonitosti vývoje, chápat jejich souvislost a vnímat vzájemnou harmonii.

Školní vzdělávací program MŠkB nazvaný „Aby malé bylo velké“ svým obsahem naplňuje hlavní cíle předškolního vzdělávání popsané v RVP. Jeho úkolem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních, v porozumění jeden druhému. Maximálně podporuje individuální rozvojové možnosti dětí.

Nejdůležitější podmínkou pro naši MŠ je úzká spolupráce s rodinou, která nám pomůže vytvářet tak důležitou atmosféru radosti důvěry, navozující pocit jistoty a bezpečí.

Na činnosti školy se podílejí podle možností také externí spolupracovníci – kněží a duchovní učitelé církví v rámci ekumeny.

Naše cíle:
 • Přijímat dítě tak, jak bylo stvořeno, jako jedinečné – individuální přístup
 • Podporovat vědomí řádu, vzbuzovat důvěru k Bohu
 • Zprostředkovat dítěti prožitky, u nichž převažuje kvalita nad kvantitou
 • Poznávání světa kolem nás a rozšiřování zájmů dítěte skrze osobní prožitek
 • Vytvořit pro děti podnětné prostředí s dostatkem tvořivého a didaktického materiálu
 • Vytvořit otevřené, svobodné prostředí, kde se děti mohou svobodně ptát i hrát
 • Podněcování zdravého tělesného vývoje a poskytování dostatečného prostoru pro volný čas
 • Umožnit rodičům podílet se na vzdělávacím procesu školy a vytvořit tak otevřené společenství – škola – děti - rodina