Kritéria pro přijímání dětí do MŠKB

 1. Věk dítěte
  – 5 let dovršení do 31.8.2018 body 16
  – 4 roky dovršení do 31.8.2018 body 4
  – 3 roky dovršení do 31.8.2018 body 2
  – 2 roky dovršeny do 31.8.2018 body 0
 2. Sourozenec
  Sourozenec již navštěvuje školu, kam je přihláška podaná (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2018) bodů 5
  Nenavštěvuje školu, kam je přihláška podaná: 0 bodů
 3. Církevní příslušnost
  Dítě z praktikující křesťanské rodiny body 6
  Dítě je z rodiny se zájmem o křesťanství body 3

 

POSTUP PRO HODNOCENÍ
Na základě výše uvedených kritérií je každému uchazeči o zápis do MŠ přidělen konkrétní počet bodů.
Poté je vytvořeného pořadí jednotlivých uchazečů tak, že na prvním místě je umístěn uchazeč, který
získal nejvíce bodů a na posledním místě uchazeč s nejnižším počtem získaných bodů.
V návaznosti na Smlouvu o spolupráci při zajištění předškolní výchovy mezi BP, MŠKB a ZČU je v rámci
přijímacího řízení zohledněna podmínka zajistit předškolní výchovu pro až dvacet dětí zaměstnanců
ZČU. To znamená, že v rámci vytvořeného pořadí uchazečů podle získaných bodů jsou nejprve přijaty
děti zaměstnanců ZČU umístěné na nejvyšších místech v pořadí uchazečů, maximálně do počtu míst
zbývajících pro příští rok v rámci smluvně sjednané kapacity vyhrazené v rámci MŠKB pro děti
zaměstnanců ZČU (tj. max. do výše poctu 20 děti zaměstnanců ZCU přijatých ke dni 1.9.2018). Tento
počet dětí je přijat do humanitní třídy (Berušky), a to maximálně po dosažení plné kapacity této třídy,
poté je případně zbývajícím dětem z tohoto počtu nabídnuta možnost nastoupit do křesťanské třídy
(Motýlci).
Po zohlednění Smlouvy o spolupráci je postup pro přijetí odvislý pouze od umístění uchazečů ve
vytvořeném pořadí dle získaných bodů.

V případě získání stejného počtu bodů rozhoduje věk dítěte (v pořadí od nejstaršího).

Close Menu